Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis”) dikeluarkan menurut Akta Undang-undang Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) untuk mengawal selia pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi anda (seperti yang dinyatakan di sini) oleh The Four Horsemen PLT, anak syarikatnya, syarikat bersekutu, entiti kawalan bersama, sekutu-sekutunya (“SajaKongsi”).

Kami, Sajakongsi sangat menghargai kepercayaan yang anda berikan kepada kami. Oleh itu, kami meletakkan penanda aras yang tertinggi untuk diberikan kepada anda supaya setiap urusan transaksi dan privasi maklumat pelanggan adalah selamat. Sila baca kenyataan-kenyataan berikut untuk mengetahui tentang amalan-amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami. Dasar privasi kami boleh berubah pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang notis. Untuk memastikan Anda menyedari sebarang perubahan yang berlaku, sila semak dasar ini secara berkala.

Dengan melawat Laman sesawang ini, anda telah bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Dasar Privasi ini. Sekiranya Anda tidak bersetuju, sila berhenti daripada menggunakan atau mengakses laman sesawang kami. Dengan perbuatan meneruskan penggunaan laman sesawang ini, anda dengan secara jelas telah bersetuju dengan penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini. Dasar Privasi ini termasuk di dalam dan tertakluk kepada Syarat-syarat Perkhidmatan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan berhubung dengan Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi bahagian Perkhidmatan Pelanggan kami di contact@sajakongsi.com.

SKOP POLISI

Polisi ini digunapakai oleh Sajakongsi.com (selepas ini akan dirujuk sebagai laman sesawang). Polisi ini akan mengawal selia sebarang urusan pemprosesan maklumat yang berkaitan dengan Anda dan memberikan pelbagai hak yang berkaitan dengan data peribadi Anda.

DEFINISI

‘Kami / ‘kita’ bermaksud dan merujuk kepada Sajakongsi.com.

‘Anda’/’Pengguna’ akan memberikan maksud dan merujuk kepada entiti semulajadi dan entiti undang-undang yang memasuki dan / atau menggunakan laman sesawang, sama ada untuk menyiapkan kandungan atau untuk melihat / menggunakan kandungan-kandungan sedemikian yang telah disediakan. ‘Maklumat Peribadi’ bermaksud dan merujuk kepada apa-apa maklumat yang boleh dikenalpasti sebagai peribadi yang boleh Kami perolehi daripada Anda sebagaimana yang akan diperuntukkan dengan lebih terperinci di bawah. ‘Pihak Ketiga’ merujuk kepada sebarang aplikasi, laman sesawang, syarikat atau individu selain Pengguna dan pemilik laman sesawang / Aplikasi.

MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN

Anda perlu mendaftarkan Maklumat / maklumat peribadi anda untuk menikmati perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman sesawang kami. Kami mungkin akan mengumpulkan beberapa jenis maklumat-maklumat umum mengenai Anda ketika Anda melawat laman sesawang kami seperti: maklumat peribadi, maklumat demografi, maklumat tingkah laku, dan maklumat-maklumat yang diminta secara tidak langsung.

Maklumat Peribadi bermaksud apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada, Nama, Jantina, Alamat menyurat, Foto, Nombor Telefon, ID E-mel, status perkahwinan, maklumat pasangan / anak, pekerjaan, profesion, jawatan, julat pendapatan, butiran kad kredit, nombor akaun bank, majikan, bangsa, kewarganegaraan dan apa-apa maklumat lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti Anda. Kami juga mengumpul maklumat penting pada badan termasuk tetapi tidak terhad kepada ketinggian, berat badan, umur, tabiat makanan, indeks BMI, peratusan lemak, alergi, gejala, keadaan fizikal dan mental atau keadaan kesihatan yang lain atau rekod perubatan, sejarah dan lain-lain ciri kesihatan yang berkaitan.

Kami boleh meminta Anda untuk melengkapkan kaji selidik pilihan dalam talian. Kaji selidik ini boleh meminta maklumat hubungan dan maklumat demografi anda (seperti poskod, umur, atau tahap pendapatan). Kami menggunakan data ini untuk menyesuaikan Pengalaman anda di laman sesawang kami, menyediakan Anda dengan kandungan yang kami fikir Anda mungkin berminat dan memaparkan kandungan mengikut keutamaan anda.

Maklumat tidak langsung boleh dikumpulkan oleh Kami tentang Anda apabila Anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga tertentu di Laman sesawang Kami dan pengumpulan maklumat tersebut dianggap perlu untuk tujuan tersebut. Kami juga menggunakan analytic untuk mengesan Anda dalam pemasaran semula.

PENGGUNAAN MAKLUMAT

Kami menggunakan maklumat yang Kami kumpulkan di dalam Laman ini untuk tujuan berikut:

Maklumat Pengguna individu.

 • Untuk menyediakan perkhidmatan kami. Ini termasuk komunikasi, promosi dan maklumat mengenai acara yang mungkin menarik bagi Anda yang dianjurkan, diurus, dimudahcarakan, disediakan, ditaja dan / atau disertai oleh Sajakongsi.com.
 • Untuk berkomunikasi dengan anda.
 • Untuk memberi anda maklumat mengenai aktiviti, produk, perkhidmatan, acara dan program yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda.
 • Untuk memudahkan pembayaran berkaitan dengan urusan perniagaan atau kontrak antara Sajakongsi dan anda, dan / atau syarikat anda.
 • Untuk menjawab sebarang pertanyaan yang Anda ada dan untuk menyampaikan maklumat kepada Anda. Ini termasuk menghantar e-mel atau komunikasi lain mengenai kemas kini di laman sesawang untuk menghubungi Anda mengenai pendapat anda tentang produk dan / atau perkhidmatan semasa atau produk baru dan / atau perkhidmatan baru yang mungkin ditawarkan.
 • Untuk menjalankan penyelidikan, analisis, kajian, penilaian, tinjauan dan atau menyediakan laporan atau statistik untuk mengendalikan dan meningkatkan aktiviti perniagaan SajaKongsi dan / atau laman sesawang untuk memupuk pengalaman pengguna yang positif.
 • Untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan.
 • Untuk menyiasat, menghalang, atau mengambil tindakan berhubung aktiviti haram, penipuan yang disyaki, situasi yang melibatkan ancaman yang berpotensi terhadap keselamatan fizikal seseorang, pelanggaran Syarat Perkhidmatan kami, atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Pada masa pendaftaran, Anda perlu mengisi Maklumat Peribadi Anda untuk mendapatkan akaun, yang boleh digunakan kemudiannya untuk log masuk ke dalam laman senawang.
 • Untuk apa-apa tujuan lain yang dianggap sesuai oleh SajaKongsi.

Maklumat mengenai semua pelawat secara kolektif

Kami mengumpul maklumat mengenai semua Pengguna kami secara kolektif, seperti kawasan yang sering dikunjungi oleh pengguna dan perkhidmatan pengguna yang paling banyak diakses. Data sedemikian digunakan secara tidak dikenalpasti dan dalam agregat. Maklumat ini membantu Kami menentukan perkara yang paling bermanfaat bagi Pengguna Kami, dan membantu Kami untuk terus mencipta pengalaman keseluruhan yang lebih baik untuk mereka.

PENDEDAHAN MAKLUMAT

Kami mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga dalam kaedah yang dinyatakan di bawah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang membantu Kami dalam penyampaian perkhidmatan kami sendiri kepada anda. Maklumat didedahkan kepada syarikat dan individu yang diberi kuasa oleh Kami untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami.
 • Pendedahan maklumat tersebut kepada pihak ketiga jika Anda bersetuju dengan pendedahan tersebut. Jika Anda menyatakan bahawa Anda ingin menerima maklumat mengenai peluang, produk atau perkhidmatan pihak ketiga, Kami akan membekalkan maklumat anda untuk memilih pihak ketiga penganjur atau mana-mana entiti yang berkaitan dengan acara tersebut, atau orang lain untuk tujuan menghantar kepada Anda e-mel atau sebaliknya berkomunikasi dengan Anda.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat ini dengan rakan kongsi dan sekutu kami, tetapi hanya dalam agregat, supaya mereka juga dapat memahami bagaimana pelawat menggunakan laman sesawang kami, dan juga membuat pengalaman keseluruhan yang lebih baik untuk Anda. Kami juga berkongsi maklumat-maklumat peribadi yang dikumpul tentang pelawat ke laman sesawang dengan Pelanggan, rakan kongsi, pelawat laman sesawang yang lain, dan pihak ketiga yang lain supaya mereka dapat memahami jenis pelawat dan bagaimana mereka menggunakan laman sesawang tersebut untuk menayangkan iklan dan jenis lain maklumat pemasaran kepada Anda di laman sesawang kami.
 • Kami mungkin mendedahkan dan memindahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga yang memperoleh Unit perniagaan kami, sama ada pengambilalihan itu adalah melalui penggabungan, penyatuan atau pembelian semua atau sebahagian besar aset kami. Anda akan dimaklumkan tentang penjualan semua atau sebahagian besar perniagaan kami kepada pihak ketiga melalui e-mel atau melalui notis penting yang dipaparkan di laman sesawang.
 • Kami mendedahkan maklumat jika dikehendaki secara sah menurut perintah dari entiti kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa berkanun, agensi penguatkuasaan di bawah undang-undang dan pengawalseliaan industri atau pihak berkuasa lain atau dengan niat baik. Kami akan mendedahkan maklumat tersebut untuk:
  • mematuhi kehendak undang-undang atau mematuhi proses perundangan;
  • melindungi hak atau harta kami atau syarikat sekutu kami;
  • mencegah jenayah atau melindungi keselamatan negara; atau
  • melindungi keselamatan peribadi pengguna atau orang awam.

PAUTAN LUAR DI LAMAN SESAWANG

Laman sesawang kami mungkin mempunyai ‘hyperlink’ iklan ke laman sesawang, aplikasi, kandungan atau sumber lain. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pautan luar seperti yang terdapat dalam laman sesawang, yang disediakan oleh individu atau syarikat selain Kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa pengumpulan atau pendedahan Maklumat Peribadi Anda oleh mana-mana laman sesawang, aplikasi, syarikat atau individu luar, dan kami juga tidak mengesahkan mana-mana pengiklanan, produk atau bahan lain pada atau tersedia dari aplikasi luaran, laman sesawang atau sumber lain.

Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh Anda akibat pengumpulan dan / atau pendedahan maklumat peribadi Anda melalui aplikasi luar, laman sesawang atau sumber, atau sebagai hasil dari apa-apa kebergantungan yang diletakkan oleh Anda pada kelengkapan, ketepatan atau kewujudan sebarang pengiklanan, produk atau bahan lain pada, atau tersedia dari aplikasi, laman sesawang atau sumber lain. Anda mungkin tertakluk dengan dasar privasi Aplikasi luar, laman sesawang dan penyedia sumber mereka sendiri yang mengawal pengumpulan, penyimpanan, pengekalan dan pendedahan Maklumat Peribadi. Kami mengesyorkan bahawa Anda memasuki aplikasi luar atau laman sesawang dan menyemak dasar privasi mereka. Kami membenarkan pihak ketiga / individu untuk memaparkan iklan apabila anda menggunakan laman sesawang / Aplikasi.

LANGKAH KESELAMATAN

Laman sesawang kami mempunyai langkah-langkah keselamatan yang ketat untuk melindungi kerugian, penyalahgunaan dan pengubahan maklumat di bawah kawalan Kami. Apabila Anda menukar atau mengakses adalah dalam Pemilikan kami, Kami mematuhi garis panduan keselamatan yang ketat, melindunginya daripada akses yang tidak dibenarkan.

Acara ‘Force Majeure’ bermaksud sebarang peristiwa yang berada di luar kawalan munasabah dan termasuk, tanpa batasan, sabotaj, kebakaran, banjir, letupan, perbuatan Tuhan, kekecohan awam, mogok atau tindakan industri apa pun, rusuhan, pemberontakan, peperangan, tindakan pemerintah, penggodaman komputer, akses tanpa kebenaran kepada data komputer dan peranti penyimpanan, kemalangan komputer, pelanggaran keselamatan dan penyulitan, dan sebagainya.

PILIH / TARIK DIRI

Kami menyediakan semua Pengguna dengan peluang untuk menarik diri daripada menerima informasi yang tidak penting (promosi, pemasaran yang berkaitan) daripada kami bagi pihak Rakan kami, dan daripada kami secara umum, selepas menubuhkan akaun.

KERAHSIAAN

Kami tidak mengumpul data atau maklumat peribadi sensitif Pengguna seperti kata laluan akaun e-mel anda, kata laluan akaun anda di laman sesawang, maklumat biometrik seperti cap jari, pola suara & wajah dan DNA apa-apa maklumat sensitif yang lain yang sulit atau sensitif oleh sifatnya, tanpa persetujuan anda yang jelas atau melainkan jika perlu oleh undang-undang. Maklumat kewangan seperti butiran Akaun Bank atau Kad Kredit atau Kad Debit atau butiran lain yang berkaitan dengan pembayaran dikumpulkan di laman pembayaran oleh fasilitator pembayaran.

KEMASKINI DAN MEMADAMKAN MAKLUMAT / AKAUN

Anda mungkin mempunyai akses untuk, mengkaji, membetulkan, mengemas kini, menukar atau memadamkan maklumat profil akaun anda pada bila-bila masa. Hanya log masuk ke akaun anda, pergi ke profil anda, dan buat perubahan yang diperlukan.

Sebelum menyediakan salinan maklumat peribadi anda atau membetulkan, mengemaskini atau memadam maklumat tersebut, kami berhak untuk mengesahkan identiti anda dan maklumat peribadi yang anda minta untuk diakses. Akses kepada atau pembetulan, pengemaskinian atau pemadaman maklumat peribadi anda boleh dinafikan atau dihadkan oleh Kami jika ia melanggar hak orang lain dan / atau dibenarkan oleh undang-undang.

PERUBAHAN KEPADA POLISI PRIVASI INI

Kami berhak untuk mengemaskini, menukar atau mengubahsuai Polisi ini pada bila-bila masa. Polisi ini akan berkuatkuasa dari tarikh kemas kini, perubahan atau pengubahsuaian tersebut berlaku. Jika Anda terus menggunakan Akaun Anda dan / atau mengakses laman sesawang walaupun selepas apa-apa perubahan telah dibuat, itu akan dianggap sebagai persetujuan tersirat kepada dasar yang telah diubah.

COOKIES DAN TEKNOLOGI PENJEJAK LAIN

Laman sesawang kami dan beberapa laman sesawang kami menggunakan ‘cookies’ dan teknologi penjejak yang lain. ‘Cookies’ adalah fail teks kecil yang boleh digunakan, sebagai contoh, untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti di Laman. Sesetengah cookies dan teknologi lain dapat digunakan untuk mengingatkan semula Maklumat Peribadi yang sebelum ini dimasukkan oleh pengguna laman sesawang. Kebanyakan pelayar membenarkan Anda mengawal cookies, termasuk sama ada untuk menerima atau tidak dan cara untuk memadamkannya.

Anda boleh menetapkan kebanyakan pelayar untuk memaklumkan kepada Anda jika Anda menerima cookie, atau Anda boleh memilih untuk menyekat cookies dengan pelayar Anda, tetapi harap maklum bahawa jika Anda memilih untuk memadam atau menyekat cookie Anda, Anda perlu memasukkan semula ID pengguna asal Anda dan kata laluan untuk mendapatkan akses ke bahagian tertentu laman sesawang / Aplikasi.

Teknologi penjejakan boleh merakam maklumat seperti domain Internet dan nama host; Alamat protokol Internet (IP); perisian pelayar dan jenis sistem pengendalian; corak aliran; dan tarikh dan masa Aplikasi kami diakses. Penggunaan cookies dan teknologi penjejak yang lain membolehkan Kami memperbaiki laman sesawang / Aplikasi kami dan pengalaman anda. Kami juga boleh menganalisa maklumat yang tidak mengandungi Maklumat Peribadi untuk trend dan statistik.

PEMINDAHAN DATA DAN PERKONGSIAN

Di mana SajaKongsi menganggap perlu atau sesuai untuk tujuan penyimpanan data atau pemprosesan atau menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk bagi pihak kami kepada anda, SajaKongsi boleh memindahkan Maklumat Peribadi kepada kumpulan Syarikat SajaKongsi atau mana-mana perkhidmatan pihak ketiga atau pembekal produk di dalam atau di luar negara di mana kumpulan syarikat SajaKongsi ditubuhkan di bawah keadaan yang sama, kerahsiaan dan tahap perlindungan keselamatan.

TANGGUNG RUGI

Anda bersetuju dan berjanji untuk menanggung rugi Kami terhadap sebarang tuntutan atau pertikaian oleh mana-mana Pihak Ketiga yang timbul daripada pendedahan Maklumat Peribadi oleh Anda kepada Pihak Ketiga sama ada melalui laman sesawang kami atau sebaliknya dan apabila Anda menggunakan dan mengakses laman sesawang, aplikasi dan sumber Pihak Ketiga . Kami tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk tindakan Pihak Ketiga berkaitan dengan Maklumat Peribadi Anda, yang mungkin telah anda dedahkan kepada Pihak Ketiga tersebut.

KETERASINGAN

Setiap perenggan Dasar Privasi ini adalah berasingan, bebas dan boleh dipisahkan dari semua dan mana-mana perenggan lain di sini kecuali jika dinyatakan secara nyata atau ditunjukkan oleh konteks perjanjian.

Keputusan atau pengisytiharan bahawa satu atau lebih perenggan adalah batal dan tidak sah tidak akan memberi kesan kepada perenggan lain dalam dasar privasi ini.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Sebarang maklum balas atau komen mengenai Dasar Privasi ini cukup dialu-alukan dan boleh dihantar kepada contact@Sajakongsi.com. Kami akan menggunakan semua usaha yang berpatutan secara komersil untuk menangani perkara yang sama.